Green Hotel

              รางวัลสำหรับโรงแรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งทางบุคคล องค์กร ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ รางวัลโรงแรมสีเขียว Green Hotel  เป็นหนึ่งในโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการยกย่องผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ได้เกิดแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนตอบรับกระแสการปฏิบัติตนในสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

              นายเกรียงลักษณ์ นฤเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนโฮเทล (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก นางภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เครือเบทาโกร มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 


  

    

 
ด้านการจัดการของเสียและกิจกรรมรณรงค์

 • จากปัญหาขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ประชากรขาดความรู้ ความใส่ใจในการคัดขยะและยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้การ

จัดการขยะยุ่งยาก และปะปนตามสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีแนวคิดริเริ่มโครงการธนาคารขยะภายในรีสอร์ท ที่เน้นพนักงานป่าสัก มีความรู้

ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการและการสร้างรายได้จากขยะ

 

       วัตถุประสงค์

•สร้างจิตสานึกและสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

•ผลักดันให้การจัดการขยะของรีสอร์ตเข้าสู่ Zero Waste to landfill.

 


                       กิจกรรมส่งเสริม การบริหารและการจัดการขยะ

 

 

 

 

 ดูรูป  

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีนโยบายลดการใช้น้ำต่อผู้ใช้บริการลง 10% จากปี 2559 (Target >> 27.98 ลิตร/คน/วัน)
 • ติดตั้งมิเตอร์น้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลของแนวท่อ และจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำรายวัน และติดตามผลในที่ประชุม green hotel ประจำเดือน
 • มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ำและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ชักโครก
 • มีการฝึกอบรมภายในและมีการศึกษาดูงานภายนอกเพื่อสร้างจิตสำนึก และปรับปรุงการใช้น้ำให้ดีขึ้น

 

 ดูรูป  

ด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน

1.กิจกรรมท้องถิ่นและชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2.มีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น และชุมชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีหรือศิลปวัฒธรรม หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

     1)พบปะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนิคมลำนารายณ์  และอำเภอศิลาทิพย์จัดกิจกรรมถวายเพลพระ ร่วมกับชุมชน 

     2)ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทอดพระเกียรติกับอำเภอเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

     3)ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาประเพณีตำบลนิคมลำนารายณ์

     4)ร่วมกิจกรรมออกบูธอาหารในงานวันผู้สูงอายุอบต. นิคมลำนารายณ์ 

3.เผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาความพอเพียงของในหลวง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.การนำสินค้ามาขอโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี จำหน่ายที่ร้านค้าสาธิตของศูนย์เรียนรู้ฯ และรีสอร์ท

 

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับหน่วยงานราชการ ณ วัดถ้ำเขาปรางค์

 

 

 

 

 

 ดูรูป  

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายในองค์กร

1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับพนักงาน  ในหัวข้อการประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลพบุรีจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้กับพนักงาน

3.กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน อธิบายและทำความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.กิจกรรม Morning talk ชวนพนักงานออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

ภายนอกองค์กร

1.เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.1 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำเขาปรางค์     

     1.2 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  นำความรู้ รณรงค์ให้เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.3 จัดนิทรรศการ และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน .ให้กับลูกค้า

 

 

 

 ดูรูป  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากเขียวหรือข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2.นำวัสดุอุปกรณืที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะ

3.ส่งเสริมสินค้าชุมชนชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ครีมสระผม

4.มีการคัดเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น แทนการไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่มีระยะทางไกล

5.ลดการใช้ถุงพลาสติกจากการจัดซื้อสินค้า ผักสด และผลไม้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยเปลี่ยนมาใช้ ลังพลาสติกในการบรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

ปี 2558 - 2559 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 48 รายการ ปี 2560  จัดซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มได้จำนวน 7 รายการ 

                                                                       คิดเป็น  14.58%

 ดูรูป  

ด้านการบริหารการจัดการพลังงาน

นโยบายการประหยัดพลังงาน

 

 • นโยบายลดการใช้พลังงานต่อผู้ใช้บริการลง 5% จากปี 2559 (Target >> 58.52 kWh/คน)
 • ติดตั้งมิเตอร์ลูกย่อยเพิ่มเติมในจุดที่มีการใช้พลังงานมาก เช่น ห้องประชุม ร้านอาหาร
 • มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้รายสัปดาห์ และติดตามผลในที่ประชุม green hotel ประจำเดือน
 • มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเบอร์ 5 และประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED , ระบบปรับอากาศ VRV/VRF
 • กิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ
 • นโยบายการใช้จักรยาน ลดการใช้รถจักรยานยนต์และเดินทางพร้อมกันโดยรถรับส่งพนักงาน
 • ส่งเสริมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการปรับกลิ่น สารฆ่าแมลงหรือล้างทำความสะอาดภายในสถานประกอบการโดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
 • นำพืชที่ปลูกในสถานที่ มาประดับตกแต่ง เพื่อลดการใช้ดอกไม้สด และลดการวัสดุใช้โฟมตัด

 

 

 

 

 ดูรูป